Ankara Office

+ 90 312 446 0 849

Gaziantep Vize

+90 342 250 0 835

İzmir Vize

+90 232 232 7 177

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– 25 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 88)

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türk Lisanı Konuşan Ülkeler İşbirliği Kurulu Ortasında Türk Lisanı Konuşan Ülkeler İşbirliği Kurulu Sekretaryasına Bina Tahsisine Ait Uygulama Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4927)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mozambik Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Mutabakatının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4928)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Togo Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına Ait Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4929)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Endonezya Cumhuriyeti’nin Umuma Mahsus Pasaport Hamili Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları Her 180 Gün İçinde 90 Günü Aşmamak Kaydıyla 30 Güne Kadar İkamet Vadeli Turistik Maksatlı Seyahatlerinde ve Transit Geçişlerinde Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4930)
–– Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2022 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Eserler ve Bölgeler ile Prim Takviyesi Oranlarına Ait Karar (Karar Sayısı: 4931)
–– Konya İli Sonları İçerisinde Bulunan ve Sonları Belirtilen Alanın “Mavi Boğaz Tabiat Parkı” Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4932)
–– Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi Sonları İçerisinde Bulunan Kara Ada Mevkii Doğal Sit Alanının Muhafaza Statüsünün Tekrar Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4933)
–– “154 kV (Denizli-4-Denizli-2) Brş.N.-Denizli-1 Güç İletim Çizgisi Projesi” Kapsamında Birtakım Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4934)
–– Konya Teknoloji Sanayi Bölgesinde Müracaatta Bulunan Yatırımcıların Yatırımda Kullanacakları Sabit Yatırım Meblağı Üzerinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü Hesabına Yatıracakları Oranın, Binde Bir Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4935)
–– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Hususunda Yer Alan Tevkifat Nispetlerine Ait 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Heyeti Kararının Eki Karar ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Hususunda Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına Ait 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Heyeti Kararının Eki Karar ile Tıpkı Kanunun 30 uncu Hususunda Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına Ait 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14593 Sayılı Bakanlar Heyeti Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4936)
–– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Süreksiz 67 nci Unsurunda Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4937)
–– 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Birtakım Malların Özel Tüketim Vergisi Fiyatlarının Tekrar Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4938)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/600, 601)

YÖNETMELİKLER

–– Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Teşkilât Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4939)
–– Kültür ve Turizm Müdafaa ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4940)
–– Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık İmtihan ve Atama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Nakliyat Anonim Şirketi Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık İmtihan ve Atama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– 2022 Yılı Arabuluculuk Taban Fiyat Tarifesi
–– 2022 Yılı Özgür Muhasebecilik, Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Taban Fiyat Tarifesi

KURUL KARARLARI

–– Güç Piyasası Düzenleme Şurasının 16/12/2021 Tarihli ve 10623, 10624, 10625, 10635, 10636, 10637, 10638, 10639, 10640 ve 10641 Sayılı Kararları

KARAR

–– 27 Mülki Yönetim Amirinin, Birinci Sınıf Mülki Yönetim Amirliğine Yükseltilmesi Hakkında Karar

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 14/7/2021 Tarihli ve E: 2019/32, K: 2021/54 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 17/11/2021 Tarihli ve 2019/4746 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın