Ankara Office

+ 90 312 446 0 849

Gaziantep Vize

+90 342 250 0 835

İzmir Vize

+90 232 232 7 177

Müjde DEMİR

Geçen yıl, bilhassa Avru­pa ve Amerika vizesin­de yaşanan kriz artarak devam ediyor. Vizelerde yaşa­nan kriz ihracat yapan dallar ve turizm kesimi için büyük bir mağduriyet yaratıyor. Bu neden­le dal temsilcileri bahse tep­ki göstermeye devam ediyor.

Şu an da Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye ortasındaki en değerli so­runların başında geldiğini söy­leyen Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) İdare Şurası Lideri Ayhan Kızıltan, “Yasal bir mahzuru olmayan Türk vatan­daşlarının Avrupa Birliği ülke­lerinde serbestçe gezememesi, eğitim hakkından yoksun kal­ması, bırakın turist olarak gez­meyi, karşılıklı olarak ekonomi­ye katkı sunacak olan iş insanla­rının dahi vize alamaması kabul edilir bir şey değildir. AB vatan­daşları özgürce ülkemizde ge­zerken, bizim kısıtlamalara tabi olmamız kabul edilemez. Burada haksız bir durum vardır. AB Bilgi Ofisi olan az kent ve odalar­dan olan Mersin Ticaret ve Sana­yi Odası her yıl onlarca AB Büyü­kelçisini Mersin’de ağırlamakta ve bu mevzuyu her seferinde gün­deme getirerek hem lobi hem de baskı oluşturmaya çalışmakta­dır” dedi.

Ayhan Kızıltan, Mersin Ti­caret ve Sanayi Odası olarak bi­reysel ilgilerle yürüttükle­ri Fransa Büyükelçiliği ile yapı­lan mutabakat sonucunda Mersin iş dünyasına kısmen de olsa ko­laylıklar sağlandığını lakin şu an kolaylıkların azaldığına dikkat çekti. Kızıltan, “Bu artık devle­tin çözmesi gereken bir mevzudur. Geçtiğimiz günlerde gerçekle­şen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği seçimlerinde bir ortaya geldik. Cumhurbaşkanımız AB ile ortamızda vize uygulamasının kalkmasına dair yeni bir kararlı yaklaşımın sergileneceğine da­ir kelam verdi. Avrupa, Türkiye’nin en büyük ekonomik ortağıdır. AB ile üyelik yolunda sayısız konu­da, sayısız fasıllarda anlaştık ve birlikte ortak çalıştığımız sayısız alan var. Artık Avrupa Birliği de vize konusunu siyasi bir pazarlık konusu yapmamalıdır, onlar da bahse akılcı yaklaşmalıdır. Öz­gürlüğü savunan bir Avrupa’nın en kıymetli ortağı olan Türkiye’ye bu yaklaşımı AB pahaları ile bağdaşmamaktadır” tabirlerini kullandı.

Mersin Deniz Ticaret Oda­sı İdare Konseyi Lideri Ci­hat Lokmanoğlu, son dönem­lerde yaşanan vize meselesinin, yurtdışındaki ticari bağları ge­liştirme, yeni pazarlara girme, yatırım yahut iş birliği yapma ar­zusunda olan iş dünyasının ulus­lararası ticarette rekabet edebi­lirliğini etkileyebilecek kıymetli bir sorun olduğunu söyledi.

Lokmanoğlu, “Vize sorunu ne­deniyle iş seyahatleri, müşteri zi­yaretleri, fuar ve konferans ka­tılımları üzere değerli ticari fa­aliyetlerde de gecikmeler ve aksamalar yaşanabilmektedir. Vize müracaatlarındaki kontenja­nın 5’te 1’e düştüğü bilinmekte­dir. İş insanları için vizelerin bel­li şartlar dahilinde kaldırılması yahut yeşil pasaport hak sahipliği kriterlerinin tekrar gözden ge­çirilmesi yararlı olacaktır” açık­lamalarında bulundu.

Vize kolaylığı sağlanmasını bekliyoruz

Vize sorununun, TOBB’un 79. Genel Konseyi kapsamında düzenlenen komite toplantı­larında da lisana getirildiğine vur­gu yapan Lokmanoğlu, “Soru­nun tahliline yönelik olarak, Türkiye’nin diplomatik ilişkile­rini güçlendirmesi, ikili ve çok taraflı mutabakatlarla vize muafi­yeti yahut kolaylığı sağlaması, te­mel beklentidir. Fakat iş dünya­sı, en azından bu sorun çözümle­ninceye kadar, bölgelerindeki iş dünyasının temsilcisi ve kana­at başkanı pozisyonunda olan Oda ve Borsa Liderlerine süreksiz sü­reyle de olsa yeşil pasaport veril­mesi davetinde bulunmaktadır. Kentimizdeki denizcilik camia­sının temsilcileri olarak, bizler vize sorunun bir an evvel çözüm­lemesini diliyoruz” dedi.

Olcar: İş dünyası için kayıp

TÜRSAB Hava Yolu Bilet ve IATA İhtisas Lideri ve Tür­kiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) Başkanlık Başdanış­manı Numan Olcar da Schen­gen Vizesi’nin iktisat açıdan Mersin’e önemli ziyan verdiği­ni belirterek, “Sanayi bölgeleri ve limanlarıyla Mersin üretim merkezi durumundadır. Burada­ki iş dünyasının ilerleyebilmesi de milletlerarası münasebetlerin geliş­mesiyle olur. Konsoloslukların büyükelçiliklerin ülkemize uy­gulamış olduğu vize prosedürü, iktisat çarklarını döndürecek olan iş dünyası için önemli bir za­man kaybıdır. Mersin ekonomi­si ülke iktisadı üzere bir kıskaç altındadır. Hammadde almak için yurt dışına gidecek olan bir iş adamı vizesinin geç çıkmasın­dan dolayı vaktinde gidemiyor ve maddi olarak da ziyana uğru­yor. Yetkililerden bu sorunun çö­zümü için çalışmaların yapılma­sını talep ediyoruz” dedi.

Burak Sertbaş: Acil tahlil bulunmalı

İhracatının yüzde 80’den fazlasını Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’ne yapan konfeksiyon kesiminin vize problemini en ağır formda yaşayan ihracatçı bölümlerin başında geldiğini belirten Ege Hazır Giysi ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Lideri Burak Sertbaş, yurtdışı seyahatlerinin ihracatın vazgeçilmez bir modülü olduğunu tabir etti. Kur baskısı nedeniyle ihracatçıların güçlü bir süreçten geçtiğini, ihracatçıların bu basamakta müşteri ziyareti ve fuar iştirakinin hayati kıymet kazandığını, ihracatçı firmaların yöneticileriyle, ihracat, ithalat, tasarım, Ar-Ge departmanlarındaki çalışanların vize müracaatlarının süratli ve öncelikli sonuçlandırılması gerektiğinin altını çizen Sertbaş, önümüzdeki günlerde yapılacak pek çok fuar için grupların vize alamadığına dikkat çekerek, “Hükümetimizin acil üzerinde durması gereken bahislerden birisi vize sorunu. Şhengen vizelerinin de ABD vizesi üzere 10 yıllık ve çok girişli verilmesi gerekiyor” dedi.

Bir yanıt yazın