Ankara Office

+ 90 312 446 0 849

Gaziantep Vize

+90 342 250 0 835

İzmir Vize

+90 232 232 7 177

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Süreksiz 14 üncü Unsurunun Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 30/6/2022 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar Prestijiyle da Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5872)
–– 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı Unsurunun Birinci Fıkrasının (c) Bendi Uyarınca Yurtdışı Yer Değiştirme Masrafının Uzaklığa Nazaran Değişen Kısmının Hesaplanmasında Temel Alınan Cetvellerin Uygulamaya Konulması Hakkındaki 24/7/1996 Tarihli ve 96/8438 Sayılı Bakanlar Şurası Kararına Avlonya, Necef, Çengdu ve Türkistan’a İlişkin Cetvellerin Ek Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5873)
–– 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Hisseleri ve Tahsil Fiyatlarının Tespitine Dair Karar (Karar Sayısı: 5874)
–– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Güç Nakil Sınırlarının İmali Maksadıyla Birtakım Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5875)
–– Aydın-Denizli Otoyolu ile Kesişen 8 (Sekiz) Adet Güç İletim Sınırı Deplase Projesi Kapsamında Kimi Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5876)
–– 154 kV Aydınkonak Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Kimi Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5877)
–– 154 kV Akalın Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Kimi Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5878)
–– 400 kV Yeşilhisar Trafo Merkezi Yenileme (Farklı Sahada) Projesi Kapsamında Kimi Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5879)
–– Öğütücü Bilya İthalatında Korunma Tedbiri Uygulanmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 5880)
–– Kırsal Kalkınma Takviyeleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine Ait Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5881)
–– Kayseri İli, Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar İlçelerinde Bulunan Kimi Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 5882)
–– Kırşehir İli, Kaman İlçesi, Savcılıbüyükoba Köyünde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 5883)
–– Kırşehir İli, Akpınar ve Kaman İlçelerinde Bulunan Birtakım Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 5884)
–– 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Dayanağına Ait Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5885)
–– Ulusal Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Ait Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5886)
–– Bulgaristan Cumhuriyeti’nin Kimlik Kartı Hamili Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları Her 180 Gün İçinde Azami 90 Gün İkamet Vadeli Turistik Gayeli Seyahatlerinde ve Transit Geçişlerinde Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5887)

HÂKİMLER VE SAVCILAR ŞURASI KARARI

–– Yargıçlar ve Savcılar Şurası Genel Şurasının 25/07/2022 Tarihli ve 2022/2256 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER

–– Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– İthalatta Korunma Tedbirlerine Ait Bildirim (No: 2022/2)
–– Toplumsal Güvenlik Kurumu Sıhhat Uygulama Bildiriminde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Sıhhat Hizmetleri Fiyatlandırma Kurulu Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 26/5/2022 Tarihli ve 2018/14878 Müracaat Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 2, 3, 4, 7, 11 ve 12. Hukuk Dairelerine İlişkin Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın